Boj s časom

Včasné zaregistrovanie nežiaduceho horenia a prijatie potrebných opatrení môžu zabrániť vzniku, alebo aspoň rozšíreniu požiaru a zamedziť tak vzniknutým škodám. Urýchlením prijatých opatrení je možné čo najviac minimalizovať vzniknuté škody. Tu rozhoduje čas....

Väčšina požiarov začína tlením horľavého materiálu. Ohnisko má v čase tlenia ešte malú ničivú energiu. Obyčajne v uzavretých priestoroch dôjde k úbytku kyslíka a často sa oheň sám uhasí. Pokiaľ v priestoroch nie sú prítomní ľudia, vzniknutá škoda je zanedbateľná.Nie je to ale tak vždy.

Pre nedostatok kyslíka pri horení sa uvoľňuje nebezpečný plyn kysličník uhoľnatý (CO), ktorým sa môžu udusiť prítomní ľudia. Pri dlhodobom tlení vzniká z ohniska uvoľneného kysličníka uhoľnatého, nebezpečná koncentrácia výbušného plynu. V tomto štádiu, ak dôjde k uvoľneniu zápalnej energie z ohniska alebo k iskreniu, napr. elektrického zariadenia, dôjde ku vznieteniu tejto výbušnej zmesi a horenie prechádza do štádia, keď už nie je možné v objekte zachrániť takmer žiadny majetok.

 

Čo je vlastne požiar?

Pojem horenie možno definovať ako chemickú, oxidačno-redukčnú reakciu, pri ktorej horľavá látka reaguje s oxidačným prostriedkom, mení svoje základné chemické vlastnosti a pri tejto reakcii sa uvoľňuje teplo a vyžaruje svetlo.

Podľa zákona je požiarom každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku alebo životnom prostredí, následkom ktorého je usmrtená alebo zranená fyzická osoba či uhynuté zviera. Požiar je tiež nežiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie.

Nebezpečenstvá požiaru

Väčšina požiarov vzniká z nedbanlivosti. Často je to zle udusený ohorok cigarety, neodborne vykonaná elektroinštalácia alebo porucha samotného elektrospotrebiča.
Dnešný moderný Svet si nevieme predstaviť bez rôznych drobných elektrospotrebičov, ktoré sú nie vždy umiestnené na vhodnom nehorľavom podklade, nechávame ich bez dozoru nepretržite zapojené v zásuvkách. Nebezpečným zdrojom požiaru môžu byť aj nabíjačky malých akumulátorov, ktoré pri poruche môžu explodovať. V čoraz krutejšom konkurenčnom boji, najmä v čase krízy, to môže byť aj podpaľač.

FD7203
FD7203


IFS 7002R
IFS 7002R


FD8010
FD8010


IFS7002-1
IFS7002-1


IFS 7002 - 4
IFS 7002 - 4


Štatistika návštev

Od 26.7.10 [+/-]
Dnes:
Včera:
Predvčerom:
124
302
254

+48
Tento týždeň:
Minulý týždeň:
Predminulý týždeň:
426
1209
894

+315

Lineárny hlásič

DOP-40_nastavenieLineárny hlásič (5-100m) sa nastavuje veľmi jednoducho tromi skrutkami za pomoci zabudovaného silného laserového dela. 

Inštaluje sa bez prítomnosti napájacieho napätia od ústredne, bez pomoci diagnostickej pomôcky. Je potrebná iba jedna 9V batéria na vybudenie laserového paprsku a jeden malý krížový skrutkovač.

dop40

Úvod
Napísal Ado Kamen   
Utorok, 06 September 2016 00:00

FireAlarm s.r.o. - Exkluzívny distribútor EPS UniPOS, Vás pozýva na:

Školenie - aj pre začiatočníkov 

Po ukončení školenia získate osobitné oprávnenie na výkon činnosti projektovanie, inštalácie, opravy a kontroly (revízie) EPS / oprávnenie podľa platnej legislatívy sa vydáva na meno účastníka.

Predbežný termín začiatok októbra 2016 - / predbežné miesto konania Wellness Vincov Les Sládkovičovo, alebo Podhájska... nezabudnúť na plavky!


portfolio

Medzi chránenými objektmi systémami UniPOS nechýbajú letiská, železničné depá, rekreačné zariadenia a ani polyfunkčné obchodné centrá

Víac nájdete na stránkach : http://www.eps.sk/referencie

Zabezpečíme:

  • vyhotovenie projektovej dokumentácie
  • dodávku prvkov EPS, zabezpečenie montáže, prvú a ďalšiu odbornú prehliadku v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. - fyzickou osobou § 24 / odborné prehliadky a skúšky (vyhl. 718/2002 je nahradená )novou vyhláškou), prvú kontrolu a ďalšie kontroly v zmysle § 15 ods. 2 a-d vyhl. MVSR č. 726/2002 Z.z.
  • obhliadku objektu, vykonzultujeme spôsob ochrany pred požiarmi elektrickou požiarnou signalizáciou,

Záujemcovia sa môžu obrátiť priamo, alebo prostredníctvom nás na vyškolených projektantov a technikov z rôznych regiónov Slovenska, alebo na Vaše požiadanie zaškolíme zručného elektrotechnika, ktorému sami dôverujete.

Taktiež sa môžete na nás obrátiť o spoluúčasť pri vykonávaní predpísaných kontrol, revízií, opravách, resp. o zaškolenie osôb poverených kontrolou EPS a osôb zodpovedných za EPS

Staršie typy elektrickej požiarnej signalizácie s ústredňami MHU 102, 103, ak nespĺňajú požiadavky EN 54 a § 2 ods. 5 vyhlášky MVSR č.. 726/2002 Z.z. , úsporne zrekonštruujeme.

Na uvedené technológie zabezpečujeme na základe poverení od výrobcov školenie - odbornú prípravu na činnosti: projektovanie, inštalácie, opravy a kontroly /revízie/ - ako aj školenie zodpovedných osôb za EPS.

Odbornú prípravu na výkon činností vykonávame aj individuálne na mieste inštalácie, alebo priamo u zákazníka.

  • projektovanie
  • inštalácie
  • opravy
  • kontroly /revízie/

Tešíme sa na spoluprácu !

Posledná úprava Streda, 21 September 2016 11:09